ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สำหรับนักเรียนฝึกสมองเรียนรู้บูรณาการ
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้327คน
ผู้ชมเมื่อวาน521คน
ผู้ชมเดือนนี้11859คน
ผู้ชมเดือนก่อน10457คน
ผู้ชมทั้งสิ้น657790คน
ฝ่ายบริหาร
 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

การประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

ในฐานะผู้แทนระดับประถม


ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

ในฐานะ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน


จังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคม

ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี 

มอบรางวัลให้ นางสุจิตรา โตตาบ  เป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น

และสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

ปีการศึกษา  2552 

ได้รับแต่งตั้งจากการคัดสรรผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี  เป็นกรรมการของ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน  จังหวัดนนทบุรี  ปีการศึกษา  2554 

 
 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
 
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
ผอ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรมครูปฐมวัย รร.อนุบาลเปรมฤดี และ รร.สวนองุ่น จ.เชียงใหม่ การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการทางทฤษฏีพหุปัญญา และ Spiral - up Approach ด้วย Story - Based programme เมื่อวันที่ 5 พค. 2558 ที่รร.อนุบาลเปรมฤดี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
วันที่ 3 เมษายน 2558 ผอ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรมการใช้นวัตกรรมพัฒนาภาษา โดยใช้วิธีการตามแนวทางพหุปัญญา และใช้ story - based programme เพื่อพัฒนา Cognitive Skill ให้กับครูรร.สุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 29 มีนาคม 2558 ผอ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms. Cielo T.Granada ได้รับเชิญจากผู้บริหารรร.สุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ให้ประชุมการนำนวัตกรรม My First English Adventure ฃื่งเป็น Story - Based Programme โดยใช้แนวทางตามทฤษฏีพหุปัญญา และ Balanced Literacy 
วันที่ 1 - 2 เมษายน 2558 ผอ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada อบรมครูภาษาอังกฤษ รร.มารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ และ รร.อยู่เย็นวิทยา จ.น่าน ในเรื่อง การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานเป็นฐาน
ผู้บริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนกุมุทมาส/โรงเรียนปิยะฉัต และผู้ปกครองนักเรียน เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ณ Prince of Wales Island International School และ Jidsin High School เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อนำเอาวิธีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและจุดเด่น ของโรงเรียนระดับสากลมาปรับใช้ในโรงเรียนของเราระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558 ผอ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms.Cielo T.Granada อบรมครูภาษาอังกฤษ รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก และ รร.อนุบาลวชิร จ. แพร่ ณ. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ในโครงการความร่วมมีอ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้วยทฤษฏีพหุปัญญา และ Balanced Literacy กับ นวัตกรรม My First English Adventure
วันที่ 15 กพ.58 ผอ.สุจิตรา โตตาบ ได้รับเชิญให้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอ.1-ป.6 รร.มงคลวิจิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร ในเรี่องการจัดหลักสูตรดนตรีพัฒนาสมองและการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษและจีน โดยใช้หลักการพัฒนาพหุปัญญา เชื่อมโยงกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้อย่างไร
ผอ.สุจิตรา โตตาบ ได้รับเชิญให้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 3 รร.ปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร My First English Adventure สามารถยกระดับศักยภาพด้านภาษาอย่างไร เมื่อวันที่ 14 กพ. 2558
วันที่ 13 กพ. 58 ผอ.สุจิตรา โตตาบ ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยฐานะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบกับการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศอินเดีย ที่คณะศืกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วันที่ 12 กพ. 58 ผอ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada สังเกตการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตร My First English Adventure ฃื่งได้ทำ MOU ให้รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นต้นแบบการเรียนการสอน ที่รร.มารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่
วันที่ 4 กพ. 2558 อ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms. Cielo T. Granada สังเกตุการณ์ การจัดการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตร My First English Adventure และให้ข้อแนะนำ ในการพัฒนาเพื่อยกระดับผู้เรียน ที่ รร.อนุบาลยอดไม้งาม อ.เดิมนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการ นางสุจิตรา โตตาบ และ Ms. Cielo T.Granada บรรยายการใช้หลักสูตร My First English Adventure ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนประถมพฤกษา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และโรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 และ 25 มกราคม 2558
ผอ.สุจิิตรา โตตาบ และ Teacher Cielo T.Granada เข้าสังเกตุการณ์และนำการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้หลักสูตร My First English Adventure ให้กับครูต่างชาติและครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนปรียาโชติ อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์และโรงเรียนผดุงวิทย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2558 
ผอ. สุจิตรา โตตาบ ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการการศืกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศืกษาธิการ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ ( Skit ) ระดับชั้นม1 - ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศืกษา 2557 วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 ณ. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ผอ.สุจิตรา โตตาบ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ได้รับเชิญจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลดวงใจ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ให้บรรยายพิเศษ หลักสูตร My First English Adventure ซึ่งใช้วิธีการ Spiral - Up Approach และ Story - Based เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่
ผู้อำนวยการสุจิตรา โตตาบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนประถมพฤกษา , โรงเรียนสาธิตคริสเตียน , โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียน ,โรงเรียนปาลพันธ์วิทยา , โรงเรียนนิเวศวารินทร์ ศึกษาดูงาน ณ.โรงเรียนมัธยมหนานไค และมหาวิทยาลัยหนานไค เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน(ประเทศจีน)พร้อมกับลงสัญญา MOU กับโรงเรียนมัธยมหนานไค ในการส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาเมื่อวันที่ 18-23 ตุลาคม 2557
อ.สุจิตรา โตตาบ และครูอ๊อด คีรีบูน ได้รับเชิญในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา และ โรงเรียนประถมพฤกษา ในหัวข้อ " การพัฒนาภาษาแม่ ภาษาโลก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วย ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ " เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557
อ.สุจิตรา โตตาบ และครูอ๊อด คีรีบูน ได้รับเชิญในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา กทม. ในหัวข้อ " การเตรียมพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเชียน " เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557
ผอ.สุจิตรา โตตาบ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชนนนทบุรี เข้าร่วมประชุม Public Forum เพื่อปฎิรูปการศึกษา ปฎิรูปประเทศไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ผอ.สุจิตรา โตตาบ เข้าเยี่ยมประเมิน ติดตาม แนะนำครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ได้แก่ โรงเรียนมารดาอุปถัมถ์ จ.แพร่ โรงเรียนผดุงวิทย์ จ.เพชรบูรณ์ และโรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วาริน กทม.
ผอ.สุจิตรา โตตาบ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาล ปากเกร็ด เป็นกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ และการประกวดสื่อนวัตกรรม ทางการศึกษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น วันที่ 1-3 สิงหาคม 25557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ผอ.สุจิตรา โตตาบ / Ms. Cielo Granada โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี อบรมการใช้นิทานเพื่อสอน Comprehensive Skill เทคนิคการตั้งคำถาม Bloom's Taxonomy ให้กับคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รร.อนุบาลหนองบัว สพฐ. จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 กค. 2557 
ผอ.สุจิตรา โตตาบ คุณครูพลับพลึง ทองอุ่ม และคุณครูจารุวรรณ แก้วประเสริฐ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี อบรมขยายผลการนำจิตศึกษา มาใช้จัดระบบวิธีคิดและการใช้ภาษาสมดุล มาใช้เชื่อมโยงการเลาานิทาน ให้กับคณะครูปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ เมื่อวันที่ 19 กค. 2557
ผอ. สุจิตรา โตตาบ ครูปรียา เภาหิงค์ หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ ประถม ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพวิชาการ สำหรับความร่วมมือ MOU กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา กทม. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557
ผอ. สุจิตรา โตตาบ และ ครูอ๊อด คีรีบูน บรรยายพิเศษเรื่อง " ดนตรีและภาษากับการพัฒนาทักษะสมองด้วยนิทานและสื่อบูรณาการเป็นฐาน " ให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลนิเวศวารินทร์ กทม. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557

ผอ. สุจิตรา โตตาบ อภิปรายในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนราชวัตรวิทยา

 กรุงเทพมหานคร หัวข้อ " การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยหลักการนำ

ธรรมชาติ ของการใช้ภาษาเข้าสู่บทเรียน" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสุจิตรา  โตตาบ คณะกรรมการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว เนื่องในงาน "มหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี ปีการศึกษา 2556" ให้ไว้ ณ วันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2557
คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี   โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์  โรงเรียนกุมุทมาส  โรงเรียนมงคลวิจิตรศึกษา และโรงเรียนประถมพฤกษา  เข้าอบรมเทคนิคการสอน Comprehensive Skill การตั้งคำถามแบบ Bloom's Taxonomy ในหลักสูตร My First English Adventure โดย วิทยากร อ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms.Cielo T.Granada เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
อ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms.Cielo T.Granada ร่วมให้อบรมครูชาวต่างชาติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องเทคนิคการสอน Story-Based Program ด้วยหลักสูตร My First English Adventure จากอิสราเอล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
อ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms.Cielo T.Granada ร่วมให้การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ แก่คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสาธิตราชภัฎนครสวรรค์  ในเรื่องเทคนิคการสอน Story-Based Program หลักสูตร My First English Adventure จากอิสราเอล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
อ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms.Cielo T.Granada ร่วมให้การอบรมครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ , โรงเรียนเทพพิทักษ์ จ.แพร่ , โรงเรียนอยู่วิทยา จ.แพร่ , และ โรงเรียนพันธุ์ทิพย์วิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน ในเรื่องเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธี Whole language โดยใช้ Story-Based Program เพื่อให้เด็กเรียน Emergent Literacy และ Phonemic Awareness จนถึงขึ้น Reading and Writing เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
อ.สุจิตรา โตตาบ แนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กที่ใช้ English as a Foreign Language ด้วยวิธีการ Nature Approach ให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557
อ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms.Cielo T.Granada อบรมเทคนิคการสอน โดยใช้ Story-Based Program ด้วยหลักสูตร My First English Adventure ให้กับคณะครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนผดุงวิทย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557
อ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms.Cielo T.Granada เป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติ โรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เทคนิคการสอนระดับ เริ่มอ่านเขียนด้วย Phonemic Awareness Approach เพื่อให้อ่านออกและจับใจความ Comprehensive Skill ได้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนปัฯฯวิชญ์
ผอ.สุจิตรา   โตตาบ  และ  ครูอ๊อด คีรีบูน  ได้รับเชิญจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์  กทม.  ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กด้วยดนตรี  และความฉลาดด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนภาษาอังกฤษ  รวมถึงคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  อย่างไร  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2557
ผอ.สุจิตรา   โตตาบ  ,  อ.ศิรินา  ค่ายหนองสรวง และ  Ms.Cielo  T.Granada  นิเทศการสอนโดยใช้นวัตกรรม  My  First  English  Adventure  กับครูต่างชาติและครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ วันที่  17  กุมภาพันธ์  พร้อมทั้งอบรมเทคนิคการสอนขั้นเริ่ม การอ่าน - การเขียน  Emergent  Literacy  และ  Phonics  Approach  ให้กับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนโพฒิสาร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2557
ผอ.สุจิตรา   โตตาบ  และ  Ms.Cielo  T.Granada   สาธิตการสอนโดยใช้เทคนิค  Emergent  Literacy  ในขั้นการเตรียมการอ่าน การเขียน ของนวัตกรรม  My  First  English  Adventure  กับนักเรียนชั้น ป.1 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน  มารดาอุปถัมภ์  อ.เมือง  จ.แพร่  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2557
ผอ.สุจิตรา   โตตาบ  ได้รับเชิญจากผู้บริหาร โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา  จรัญสนิทวงศ์  กทม.  ให้บรรยายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรม  My  First  English  Adventure  ด้วยวิธีการทางพหุปัญญาและนิทานเป็นฐาน  ( Story - Based  Programme )ให้กับผู้ปกครองนักเรียน  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2557
ผู้อำนวยการ นางสุจิตรา โตตาบ และ MS. Cielo T. Granada เป็นวิทยากรในการอบรมคณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวจ.นครสวรรค์ ในการใช้หลักสูตร ภาษาอังกฤษ My First English Adventure ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาทั้งครูและผู้เรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 และ 25 ตุลาคม 2556
ผู้บริหาร และ ทายาทผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเครือข่ายการใช้นวัตกรรมหลักสูตร
 
My First English Adventure
 
ได้แก่ โรงเรียนปรียาโชติ , โรงเรียนนิมิตรศึกษา จ. นครสวรรค์ ,
 
โรงเรียนผดุงวิทย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา จ.สุโขทัย ,
 
 โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ. พระนรศรีอยุธยา , โรงเรียนศรีวิทยา อ. บาปะกง
 
จ. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาการบริหารจัดการ โดยใช้หลักสูตร MFEA เป็น KM
 
(Knowledqe Management ) ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ผอ.สุจิตรา โตตาบ เป็นผู้รับผิดชอบและวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนภายใต้กิจกรรม พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖
ท่านผอ.สุจิตรา  โตตาบ ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ท่านผอ.สุจิตรา  โตตาบ ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงงานและการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผู้อำนวยการและ Ms. Cielo T. Granada ให้การอบรมการใช้ Phonemic Awareness Approach ให้กับคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนปัณณวิชญ์ จ. พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียน บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา ดอนเมือง วันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม 2556

ผู้อำนวยการนางสุจิตรา โตตาบ บรรยาย "การเรียนภาษอังกฤษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้วยรูปแบบ Balanced Literacy Approach" ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปัณณวิชญ์ อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 5 พฤษภาคม 2556
อ.ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล  น.ศ.ปริญญาเอก  พร้อมด้วยดร.ณัฏฐ ชาติมูล ผอ. รร. บ้านห้วยกอกพัฒนา จ.ตาก สัมภาษณ์ ผอ. สุจิตรา  โตตาบ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
จังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี มอบโล่ ให้ ท่าน ผอ.สุจิตรา โตตาบ ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี กรรมการผู้จัดมหกรรมสิ่งแวดล้อมสู่อาเซียนดีเด่นเนื่องในงาน มหกรรมการศึกษาเอกชนนนทบุรี ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สาขาการท่อเที่ยวและโรงแรม ขอเข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการเพื่อฝึกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556
คณะครูปฐมวัยโรงเรียนเทพพิทักษ์ อำเภอบางบัวทอง สังกัด สพป. นนทบุรีเขต 2 เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเชี่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักของเด็กประถมวัยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ได้รับการรับรองมาตรฐาน การศึกษา จาก สมศ. รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ระดับดีมาก

คณะทำงานด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สัมภาษณ์ ผอ.สุจิตรา โตตาบ เกี่ยวกับการจัการศึกษาเน้นทักษะการสื่อสารทั้งการรับข้อมูล และส่งข้อมูลโดยใช้นวัตกรรมที่มีกระบวนการ What and How เป็นสื่อในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555

         สถาบันพลังจิตตานุภาพ มอบโล่เป็นเกียรติและขอบคุณโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเป็นผู้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติสมาธิโครงการธรรมะ  ทำมะ วิทิสาสมาธิ ในวาะฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

โดย พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

สนับสนุน โครงการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็น โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดา    สยามบรมราชกุมารี   รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2555-2557
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุจิตรา  โตตาบ บรรยายพิเศษ เรื่อง "พหุปัญญาด้านดนตรี กับการพัฒนาพหุปัญญาด้านภาษา"และนำนักเรียนแสดงความสามารถทางด้านดนตรี ให้กับผู้ปกครองโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555
นางสุจิตรา  โตตาบ (หัวหน้าศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี)
นายรณชัย  ถมยาปริวัฒน์ (ครูอ๊อดคีรีบูน) และนางสาวจรรยา  แก้วจินดา ในฐานะครูผู้นำศูนย์อบรม ให้การอบรมครู รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 - 8 ส.ค. 2554
นางสุจิตรา   โตตาบ (ผู้อำนวยการ)  และนางอนงค์  โตตาบ (ที่ปรึกษาวิชาการ) 
เป็นคณะกรรมการตัดสิน
1.  การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)
2.  การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ระดับ ป.4 - ป.6 , ระดับ ม.1 - ม.3
     และระดับ  ม.4-ม. 6
ประจำปีการศึกษา  2554  ให้กับโรงเรียนในสังกัด  อบจ. และเทศบาล 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   ระหว่างวันที่  5 - 7  สิงหาคม  2554
ณ ศูนย์การประชุม   และแสดงสินค้าอินแพ็ค   เมืองทองธานี
ผอ.สุจิตรา  โตตาบ เป็นวิทยากรอบรมครูในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู
เรื่อง  : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ "Multi Sensory Approach"   ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อนุบาล - ป.6  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีทั้งเขต 1 และเขต 2
วันที่  15 - 16   พฤษภาคม  2554    ณ ห้องประชุมโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พาณิชยการ  นนทบุรี
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
                 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554
อาจารย์สุจิตรา   โตตาบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ได้รับเชิญจากสถาบันวิวัฒนการศึกษา
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "แผนพัฒนาคุณภาพกาารศึกษาอย่างไรโรงเรียนจึงบรรลุเป้าหมายแบบมืออาชีพ"
วันที่ 12 - 15  ตุลาคม  2553  ณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร

ผอ.สุจิตรา  โตตาบ เป็นวิทยากรอบรมครูโรงเรียนนุบาลเทศบาลป่าตอง  จ.ภูเก็ต ในหัวข้อ  การจัดหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้สื่อของเล่น กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก”   วันที่  2  กันยายน  2553

 

อ.สุจิตรา โตตาบ ได้รับเชิญจาก อ.สิรินา ค่ายหนองสรวง ให้บรรยายเล่าประสบการณ์
จากการนำหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษสื่อสารแบบธรรมชาติ โดย Dr.Yael Bejarano 
ให้กับนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในการอบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  กทม. วันที่ 20 สิงหาคม 2553
อาจารย์สุจิตรา  โตตาบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
 - การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย
 - การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 - การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 2 / ช่วงชั้นที่ 3 / และช่วงชั้นที่ 4
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553
18 มิถุนายน 2553

บริษัทไมนอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญ ผอ.สุจิตรา โตตาบ  เป็นวิทยากร
ทอร์ดโชว์พิเศษในหัวข้อ "เคล็ดลับสอนเด็กให้พูดภาษาอังกฤษได้"  ให้กับผู้ปกครองนักเรียน
ครู อาจารย์  ในวันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 53 ณ โรงแรมโซเฟีย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
และในวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 53 ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อ.เมือง จ.ลพบุรี
 
 

ผอ. สุจิตรา  โตตาบ ได้รับเชิญเป็นวิทยาการผู้ให้การอบรม
วันที่  18 - 19 มีนาคม  2553  ครูระดับปฐมวัยผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"ปฏิบัติการยุทธศาสตร์และกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยุให้เกิดพุทธิปัญญา"
 
ผอ. สุจิตรา  โตตาบ  ได้รับเชิญเป็นวิทยาการอบรม 
เรื่อง  "อบรมปฏิบัติการยุทธศาสตร์และกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดพุทธิปัญญา"
ณ โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ
วันที่ 15 มีนาคม 2553
ผอ.สุจิตรา  โตตาบ  ได้รับเชิญจากสถาบันวิวัฒน์การศึกษา ให้เป็นวิทยากรบรรยาย
ในโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หลักสูตร
“Instruction to maximize the Language Learning Potential through Curriculum’ 51”
                       วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2552 
        ณ ห้องประฃุมโรงแรมโกลเด้น ดราก้อน ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
ผอ.สุจิตรา  โตตาบ ให้การอบรมการใช้สื่อการสอนจากของเล่นให้กับนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

ผ.อ.สุจิตรา  โตตาบ  รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี  จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  วันที่  21  พฤศจิกายน  2552    MCC  Hall  ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน  จ.นนทบุรี 

โรงเรียนได้รับเชิญเป็นโรงเรียนแกนนำในการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งเป็นโครงการของสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักรร่วมกับสถาบันการพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้  และเสริมสร้างสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย
คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงาน  English  Village  Camp  ประเทศเกาหลีใต้  ระหว่างวันที่  24 - 28  ตุลาคม  2552

การใช้สื่อของนวัตกรรม  My First English Adventure จากประเทศอิสราเอล

คณะครูโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  และโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา

อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยวันที่  14 – 15 ตุลาคม 2552   ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา จ.สุโขทัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ยุทธศาสตร์และกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดพุทธิปัญญา" ผู้เข้าอบรม  3 โรงเรียน  โรงเรียนศรีโรงวิทยา  อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  โรงเรียนปาลพันธ์  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์   โรงเรียนปรียาโชติ  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2552

สำนักงานศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี  เชิญ ผอ.สุจิตรา  โตตาบสาธิตการสอนในชั้นเรียนกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  โดยใช้สื่อการสอนนวัตกรรม  My  First  English  Adventure  ในวันที่  14 15  กันยายน  2552 

ผอ. สุจิตรา  โตตาบ  ได้รับเชิญจากบริษัทมัลติเอดูเคชั่น  จำกัด  เป็นวิทยากร  บรรยายการใช้หลักสูตร  My  first  English  Adventure  นวัตกรรมจากอิสราเอล   เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551  อย่างไร  ให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด  เทศบาลนครนนทบุรี  5  โรงเรียน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลแขวงท่าทราย  จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  8  กันยายน  2552 

Christian  Light  Education  Harrisonburg, Virginia USA. มอบความไว้วางใจให้
ผอ.สุจิตรา   โตตาบ  เป็น  Proctor  จัดทดสอบการเรียนโดยใช้  Achievement  test 
ให้กับนักเรียนในระบบ  homeschool 
เมื่อวันที่  4  กันยายน  2552  ณ  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
ผ.อ.สุจิตรา  โตตาบ  ได้รับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน 
-  สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครูภาษาอังกฤษ
-  โครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่  2
- ประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  2 - 3
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ครั้งที่  3  ประจำปี  2552 
ระหว่างวันที่  24 - 26  กรกฎาคม  2552 
ณ  ห้องชาเลนเจอร์  2  ศูนย์ประชุม  และแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
ผ.อ. สุจิตรา  โตตาบ  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัด  English  Day  Camp  ให้กับ โรงเรียนบรรจบรักษ์ จ.ปทุมธานี  วันที่  23  กรกฎาคม  2552

ผ.อ.สุจิตรา  โตตาบ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร อบรมปฏิบัติการ "การใช้สื่อของนวัตกรรม My First  English  Adventure" จากประเทศอิสราเอล ให้กับคณะครูสอนภาษาอังกฤษเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 5 โรงเรียน  ในการพัฒนาครูและผู้เรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 – 2  กรกฎาคม  2552   ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี   จ.นนทบุรี

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ จากประเทศอิสราเอล ให้กับคณะครูโรงเรียนเอกชน กทม. และต่างจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในการพัฒนาครูและผู้เรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
บรรยายพิเศษ "การใช้สื่อของเล่นกับการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียน
ของการศึกษาปฐมวัย" ร่วมกับบริษัทมัลติ เอดูเคชั่น จำกัด ให้กับ
คณะครูปฐมวัย สังกัด สพฐ ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
อ.เมือง  จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
ได้รับเชิญเป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ)

ให้กับคณะผู้บริหารและครธครูโรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร

16 พฤษภาคม พ.ศ.2552

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะคอกนิชั่น

ให้คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวิชูทิศ

15 พฤษภาคม พ.ศ.2552

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร

เป็นวิทยากรให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเขตพื้นที่การศึกษากทม. , นนทบุรี และสมุทรปราการ ในหัวข้อ   " Congnition from stories in learning English"
ณ ห้องประชุมรัชมังคลาภิเษก  กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
เป็นวิทยากรให้กับคณะครูโรงเรียนเอี่ยมพาณิชย์วิทยา วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ในหัวข้อ "Why Stories? for Successful in Learning"
วันที่  7  พฤษภาคม  2552  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับคณะครูภาษาอังกฤษกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนนทบุรี
ในหัวข้อ  "Congnition  from  stories  in  learning  English" และ
การออกแบบแผนในรูปแบบ  Backward  Design 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี
วันที่  6  พฤษภาคม  2552  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้ปครอง
นักเรียน  โรงเรียนรัตนไพศาล  จ. สุพรรณบุรี
วันที่  1  พฤษภาคม  2552  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
"Why  Stories  for  Successful  learning" 
ณ  โรงเรียนบรรจบรักษ์  จ.ปทุมธานี
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
เรื่อง  "สอนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  Cognition"
วันที่  21 - 23  เมษายน  2552  ณ  โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา  กรุงเทพฯ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเรื่อง
"วิธีคิดและกระบวนการของครูเพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะ  Cognition"
วันที่  25 - 27  มีนาคม  2552  ณ  โรงเรียนบรรจบรักษ์  จ.ปทุมธานี
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมครูหัวข้อ  "Backward  Design"  วันที่  23  มีนาคม  2552 ณ  สถาบันดนตรีคีรีบูนจีเนียส
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  หัวข้อ  "ช่วยครูพิชิต........ภาษาอังกฤษเจ้าปัญหา"
วันที่  6 - 7  ธันวาคม  2551   ณ  โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง และ
โรงแรม ทีเค พาเลซ  กรุงเทพฯ
 
วันที่  13 - 14 ธันวาคม  2551  ณ  โรงแรมจอลลี่  สวีท  แอนด์  สปา  กรุงเทพฯ
 
วันที่  27 - 28  ธันวาคม  2551  ณ  โรงพยาบาลนครธน  กรุงเทพฯ
ผู้บริหารได้รับคัดเลือกให้เป็น  "ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา  2551" 
โดยจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  1
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  เชิญ ผอ.สุจิตรา  โตตาบ  เป็นวิทยากรแนะนำครู
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาพหุปัญญา
แห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2551
วันที่  16  พ.ย.  2551 
      โครงการ  Open  Mind  ครั้งที่  3   จัดขึ้น  ณ  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  เป็นการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการจัดหลักสูตรและกิจกรรมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  และแนวความคิดการจัด  Multi - Thinking  Center  ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้น อนุบาล  3
อบรมคณะครูสอนภาษาอังกฤษที่จังหวัดปทุมธานี  โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  หัวข้อ  "การประเมินผลตามสภาพจริงกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ  MFEA  วันที่  30  ตุลาคม  2551
วันที่  9 - 12  ตุลาคม  2551  คณะครูฝ่ายบริหารเป็นวิทยากรอบรมให้กับครูโรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา
 กรุงเทพฯ  หัวข้อ "ครูผู้นำนวัตกรรมแนวใหม่ทางการศึกษา"
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2551  คณะครูฝ่ายบริหารเป็นวิทยากรอบรมให้กับครูโรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต จ.นนทบุรี
หัวข้อ "Why  Stories? For  Success  ful  Language"
 
ผู้บริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนครนนท์วิทยา  1   วัดท้ายเมือง
"ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา" 
ณ  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 
วันที่  16  สิงหาคม  2551
คณะผู้บริหารโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรม "พัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา"
เมื่อวันที่ 23 - 24 ส.ค. 2551
ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์นนทบุรี
โรงเรียนส่งครูเข้าร่วมอบรม "พัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา"
เมื่อวันที่ 23 - 24  ส.ค.  2551 
ณ โรงเรียนพัฒนาวิทย์นนทบุรี

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวัดและประเมินผลหลักสูตร My First English Adventure โดยใช้กระบวนการ Backward Design วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 I ณ โรงเรียนประภามนตรี 2 จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กยุค IT ในหัวข้อ “ทฤษฎีการเรียนรู้” วันที่ 26 มีนาคม 2551 ณ โรงเรียนสากลพัฒนา มีนบุรี

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงวัยสำคัญ” ให้กับผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2551

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “โรงเรียนเอกชนดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2551

บรรยายให้กับผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนสาธิตราชภัฎนครสวรรค์
ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 17  พ.ค. 2551 
วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2550 
โรงเรียนรับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษขนาดใหญ่เป็นตัวแทนของ
สพท.นบ. เขต 1

           กรรมการประเมิน โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนกับเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 15 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550  วันที่ 15 มิถุนายน 2550 เป็นวิทยากรบรรยาพิเศษให้กับคณะผู้บริหารครูใน PilotProject ของกระทรวงศึกษาธิการ "โครงการ My First English Adventure Pilot Schools in Thailand" ณ ห้องประชุมมองฟอร์ด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

        นางสุจิตรา โตตาบ ผู้รับใบอนุญาต , ครูใหญ่ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษร่วมกับ Dr.Yael Benjarano
นักวิชาการศึกษาจากประเทศอิสราเอล ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา
เรื่อง "สร้างความแตกต่างของโรงเรียนด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ My First English Adventure"ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2550 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ตลิ่งชัน และโรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษาวันที่ 14 มีนาคม 2550

    นางสุจิตรา โตตาบ ผู้รับใบอนุญาต , ครูใหญ่ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคุปต์  ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง "สร้างความแตกต่างของโรงเรียนด้วยหลักสูตร ภาษาอังกฤษ My First English Adventure" ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550  ณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02 -447 5949   โทรสาร. 02-8815921